KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej, ul. Jana Bandurskiego ps. Norwid 1, 05-552 Wólka Kosowska, kontakt z administratorem możliwy jest pod nr telefonu 22 756-13-68
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email
a.dziewanowska@obslugarodo.pl

1. Dane osobowe Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby), b (realizacja umowy), c (realizacja obowiązku prawnego), e (realizacja zadań w interesie publicznym) ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych placówki.
2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO.
Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa. . Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wydanej zgody – do momentu cofnięcia zgody bądź upływu czasu na jaki została udzielona. W pozostałym zakresie okres przechowywania Pana/Pani danych oraz Pana/Pani dziecka określają przepisy prawa oraz instrukcja kancelaryjna stosowana w jednostce.
2. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
3. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

* IOD Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej
* Aneta Dziewanowska
* telefon: 604-143-513
* e-mail: a.dziewanowska@obslugarodo.pl

Kontakt

AdobeStock_207918797 (1)