Rekrutacja

 Szanowni Państwo 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola , będzie odbywała się w dniach  

od 01  marca do 31 marca 2021 r.
W związku z obecną sytuacją epidemiczną wyniki postępowania rekrutacyjnego
w formie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości 05.05.2021r. o godzinie 9:00 zarówno
w siedzibie Przedszkola (wejście furtką z lewej strony budynku), jak i na stronie internetowej placówki(dokumenty do pobrania w kolumnie z prawej strony – pkt.10 i 11.)
.

 

Szanowni Państwo Rodzice dzieci niepełnosprawnych, 

informujemy, że Gminne Przedszkole  
w Mysiadle prowadzi rekrutację do oddziałów integracyjnych. 
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Gminy Lesznowola przyjmowane będą na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć, oprócz innych wymaganych dokumentów, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola. 

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ORAZ INNE POTRZEBNE DRUKI MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA WÓLCE KOSOWKSIEJ 

UL. J. BANDURSKIEGO PS. NORWID 1 

LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA (w kolumnie z prawej strony) 

WYPEŁNIONE WNIOSKI  NALEŻY SKŁADAĆ WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WÓLCE KOSOWSKIEJ . 

WNIOSKI PRZYJMUJEMY W GODZINACH 7:30-15:30.

 

Przypominamy, aby każdy wniosek opatrzony był podpisem obojga rodziców / opiekunów prawnych. 

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować 

pod numer tel. 22 756-13-68 (czynny 7:30-15:30) 

lub na adres mailowy: rekrutacja@wolka.edu.pl 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.

L.p.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku do
przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub klasy
pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

01 – 31.03.2021 r.

11 – 20.08.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego
przy szkole podstawowej lub pierwszej klasy szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz.910 ze zm.).

do 09.04.2021 r.

 

do 26.08.2021 r.

 

3.

Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

16.04.2021 r.

26.08.2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 26.04.2021 r.

do 30.08.2021 r.

5.

Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.

05.05.2021 r.

31.08.2021 r.

 

 

Kontakt

AdobeStock_207918797 (1)