Opieka specjalistów

Wszystkie dzieci mają zapewnione wsparcie przez psychologa i logopedę.
Psycholog Pani Magda Parol
Logopeda Pani Katarzyna Kasprzycka
Na czym polega praca psychologa i logopedy w przedszkolu.
Psycholog w przedszkolu pomaga dzieciom i rodzicom w różny sposób.

Z racji tego, że okres przedszkolny jest dla dziecka czasem intensywnych zmian i bardzo dynamicznego rozwoju, psycholog nadzoruje jego prawidłowy przebieg. Pierwsze dni i tygodnie w przedszkolu to dla wielu dzieci, ale i rodziców trudny start, pełen wyzwań. Proces adaptacji może przebiegać łagodniej dzięki wsparciu terapeutycznemu.

W późniejszym okresie psycholog z pomocą wychowawców jest w stanie objąć diagnozą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz zadbać o dalsze działania terapeutyczne. Wśród rutynowych działań specjalisty są również badania przesiewowe, które pozwalają ocenić poziom percepcji wzrokowej i słuchowej, a także zdolności motorycznych dziecka, w tym małej motoryki. Badania przesiewowe służą ocenie gotowości szkolnej malucha, który po skończeniu edukacji przedszkolnej stanie się uczniem szkoły podstawowej.

Psycholog przedszkolny jest także dla rodziców przedszkolaków. Specjalista ma dyżury, podczas których jest do ich dyspozycji. Służy radą, swoimi obserwacjami, wsparciem czy poradą.
Warto zgłaszać się szczególnie kiedy dziecko przejawia problemy w sferze wychowawczej, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej czy komunikacyjnej. Powodem do odwiedzin psychologa mogą być także problemy w relacjach rodzinnych czy przejawach zachowań agresywnych.

Działając wspólnie z rodzicem, psycholog pomaga czuwać nad prawidłowym rozwojem dziecka i dobrym działaniem rodziny.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:
diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci;
prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej;
prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci;
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu;
konsultacje dla zainteresowanych rodziców;

Zajęcia logopedyczne mają na celu:
usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Kontakt

AdobeStock_207918797 (1)