Opieka Specjalistów

Przedszkole jest placówką edukacyjną. Poza zapewnieniem Przedszkolakom całodniowej opieki oraz ich wychowywaniem nauczyciele dbają o jego rozwój, poszerzają wiedzę i doskonalą umiejętności w wielu zakresach. Poza nauczycielami wychowania przedszkolnego z dziećmi pracują również zatrudnieni w przedszkolu specjaliści.
Wszystkie dzieci mają zapewnione wsparcie przez psychologa, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej, terapeutę pedagogicznego.

Psycholog w przedszkolu pomaga dzieciom i rodzicom w różny sposób.
Z racji tego, że okres przedszkolny jest dla dziecka czasem intensywnych zmian i bardzo dynamicznego rozwoju, psycholog nadzoruje jego prawidłowy przebieg. Pierwsze dni i tygodnie w przedszkolu to dla wielu dzieci, ale i rodziców trudny start, pełen wyzwań. Proces adaptacji może przebiegać łagodniej dzięki wsparciu terapeutycznemu.
W późniejszym okresie psycholog z pomocą wychowawców jest w stanie objąć diagnozą dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz zadbać o dalsze działania terapeutyczne. Wśród rutynowych działań specjalisty są również badania przesiewowe, które pozwalają ocenić poziom percepcji wzrokowej i słuchowej, a także zdolności motorycznych dziecka, w tym małej motoryki. Badania przesiewowe służą ocenie gotowości szkolnej malucha, który po skończeniu edukacji przedszkolnej stanie się uczniem szkoły podstawowej.
Psycholog przedszkolny jest także dla rodziców przedszkolaków. Specjalista ma dyżury, podczas których jest do ich dyspozycji. Służy radą, swoimi obserwacjami, wsparciem czy poradą.
Warto zgłaszać się szczególnie kiedy dziecko przejawia problemy w sferze wychowawczej, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej czy komunikacyjnej. Powodem do odwiedzin psychologa mogą być także problemy w relacjach rodzinnych czy przejawach zachowań agresywnych.
Działając wspólnie z rodzicem, psycholog pomaga czuwać nad prawidłowym rozwojem dziecka i dobrym działaniem rodziny.

W zakres opieki logopedycznej w przedszkolu wchodzi:
-diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci,
-prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej,
-prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności od rozpoznanych potrzeb,
-wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci,
-podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
-współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu,
-konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:
usprawnianie funkcji warunkujących prawidłowy przebieg nauki mowy i mówienia;
stymulowanie procesu nabywania kompetencji i językowych;
usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej;
pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem i rozumieniem mowy;
prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

Terapeuta SI – osoba specjalizująca się w prawidłowym przetwarzaniu sensorycznym u dziecka oraz rozpoznawaniu zaburzeń związanych ze zmysłami. Spotkania z dziećmi odbywają się w specjalnie przygotowanej sali wyposażonej w sprzęty do terapii (huśtawka, równoważnia, piłki, jeździki, drabinki). Głównym zadaniem integracji sensorycznej jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało reakcją (czynnością) poprawiającą ich integrację.

Na co ma wpływ praca terapeuty SI z dzieckiem?
-poprawa samoregulacji,
-rozwój umiejętności motorycznych, planowanie ruchu,
-poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
-doskonalenie sprawności manualnej,
-poprawa percepcji wzrokowo-przestrzennej,
-doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
-koncentracja uwagi,
-poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
– prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,
– rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,
– prowadzenie  zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych,  zajęć  niwelujących  problemy emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
– podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów,
– wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.