Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

  • 5 godzin bezpłatnie liczone od rozpoczętej pełnej godziny pobytu dziecka w przedszkolu
  • każda kolejna rozpoczęta godzina po czasie bezpłatnym  – 1,30 zł


Stawka żywieniowa:

  • 13 zł x ilość dni w miesiącu

Zajęcia dodatkowe:

  • Wszystkie zajęcia dodatkowe zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym przez Organ Prowadzący finansowane są przez Gminę Lesznowola.

Płatności:

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu płatna jest z dołu, za żywienie z góry .
Szczegółowe informacje udzielane są  w sekretariacie przedszkola. Płatność należy regulować przelewem z konta dziecka w aplikacji Inso na indywidualnie wygenerowany numer konta.

Termin płatności oznacza dzień wpływu należności.Kasa przedszkola nie przyjmuje wpłat gotówkowych z tytułu odpłatności za pobyt i żywienie.Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.