Program-główne założenia

W roku szkolnym 2022/2023

W przedszkolu realizowany jest przez wszystkie grupy wiekowe „Program wychowania przedszkolnego” autorstwa Wiesławy Żaby- Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo (Wydawnictwo MAC). Program jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, obowiązującą Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14. lutego 2017 r.). Celem ogólnym programu jest rozwijanie zgodnie z Zaleceniami Parlamentu Europejskiego ośmiu kompetencji kluczowych w oparciu o formy aktywności dziecięcej: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej oraz ruchowej, które umożliwią dziecku odkrywanie własnych możliwości oraz na nabywanie wiedzy, umiejętności budowanie właściwych postaw. Program stawia dziecko i jego potrzeby w centrum oddziaływań nauczyciela, które warunkowane są przez jego indywidualne predyspozycje oraz możliwości, a także zwraca uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego, kształtowanie myślenia problemowego, współpracę w grupie i rozwijanie samodzielności. . Założenia programu, treści edukacyjne oraz zaproponowane formy i metody pracy warunkują pełne i komplementarne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Program nauczania języka angielskiego ,,Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” – Ewa Wodzicka- Dondziłło (wyd.: MACedukacja)
W przedszkolu realizowany jest we wszystkich grupach przedszkolnych program nauczania języka angielskiego ,,Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” autorstwa Ewy Wodzickiej- Dondziłło (wyd.: MACedukacja), który jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Zawiera aktualny stan wiedzy metodycznej i treści zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 r. . Głównym celem programu jest uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim oraz kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez wielozmysłowość i zabawę. Zakres tematyczny proponowany przez program jest ściśle związany z treściami realizowanymi w ramach programu nauczania przedszkolnego. Korelacja treści z języka angielskiego i zajęć edukacji przedszkolnej ułatwia zdobywanie umiejętności językowe. Realizowane zagadnienia odpowiadają poziomowi rozwoju psychicznego dziecka, są związane z otaczającą je rzeczywistością oraz odnoszą się do ich życiowych doświadczeń.